Witamy serdecznie w Zespole Szkół w Żychlinie

szkola minPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.                                                                                                              

Losowa galeria

X Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Więcej…

Kontakt

Adres: ul. Narutowicza 88,

           99-320 Żychlin.

Telefon: (24) 285 10 60.

Faks: (24) 285 10 60.

E-mail: zszychlin@op.pl

 

Samorząd szkolny to wszyscy uczniowie szkoły. Którzy działają przez swoich przedstawicieli: W roku 2015/2016 przedstawicielami samorządu są:

 • Przewodnicząca - Julia Felczak
 • Zastępca - Hubert Gierańczyk
 • Skarbnik - Mateusz Bajerski
 • Opiekun samorządu - Pani Agnieszka Fuz
 • Rzecznik Praw Ucznia - Pani Małgorzata Urbańska

 

Uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań zobowiązany jest współpracować z samorządem uczniowskim, a co za tym idzie musi respektować przysługujące im kompetencje, prawa i obowiązki (art. 39 ust. 4 UoSO). Zadania samorządu uczniowskiego określa statut szkoły.

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak (art. 55 ust.5 UoSO):

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Kompetencje samorządu uczniowskiego.

Samorząd uczniowski opiniuje  Podstawa prawna 
Regulamin samorządu uczniowskiego art .55 ust. 3 UoSO
Wporządzone przez samorząd uczniowski  § 2 ust. 1 rozporządzenia RM z 14 czerwca 
Wnioski o przyznanie uczniom stypendium  2005 r.

 

Samorząd uczniowski opiniuje  Podstawa prawna 
Wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Zał. nr 4 do rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001 r.
Program wychowawczy szkoły Ramowe statuty szkół i placówek
Wniosek o nadanie imienia szkole Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r.
Wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów art. 39 ust. 2 UoSO
Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia § 5 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
Wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju art. 64a ust. 1 UoSO
Wzór jednolitego stroju art. 64a ust. 3 UoSO

Pozostałe uprawnienia samorządu uczniowskiego:

Zadanie, przywilej samorządu  Uwagi  Podstawa prawna
Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego. Jest to więc dodatkowa kompetencja samorządu uczniowskiego, ale nie przysługująca samorządom działającym w szkołach podstawowych. art. 51 ust. 9 UoSO
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Nie jest to przywilej nadany samorządom obligatoryjnie, lecz pozostawiony do decyzji dyrektora. Jeśli dyrektor szkoły uzna, że istnieje taka potrzeba może zwrócić się do samorządu uczniowskiego o opinię. art. 6a ust. 5 KN
Samorząd uczniowski może opiniować wysokość średniej ocen wymaganą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce. Średnią ocen, o której mowa w art. 90g ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. art. 90g UoSO ust. 2
Obowiązek i zarazem zadanie samorządu uczniowskiego to delegowanie przedstawiciela do komisji rozpatrującej wniosek ucznia lub jego rodzica kwestionujący wystawioną ocenę zachowania.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7) przedstawiciel rady rodziców.

§ 19 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.

Samorząd szkolny ma prawo wybrać swojego opiekuna. Opiekun nie jest członkiem samorządu szkolnego. Nauczyciel z powierzonej funkcji nie może zrezygnować(art. 55 ust. 5 pkt 6 UoSO).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz.U. z 2007 r. Nr 52, poz. 347).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).

 

Facebook


BIP    deklaracja dostepnosci wcm
 
 it-szkola-nask-logo
thumb powered-by-joomla    progeCad   mysql    Powered By PHP 19 x 28mm 410 WEBerasmus